วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

            ส่งเสริมผู้เรียนให้มีการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม รู้คุณค่าของภูมิปัญญาไทย

หลักการ

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีหลักการที่สำคัญดังนี้

              1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป้าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับสากล

             2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อนักเรียน ที่ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ

             3. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น

            4. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้  เวลา  และกระบวนการการจัดการเรียนรู้

            5. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ส่งเสริมกระบวนการคิดขั้นสูง

            6. เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัยครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนการเรียนรู้ และประสบการณ์ในโอกาสต่อไป

จุดหมาย

            1.  ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในสาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์โลก

            2.   ผู้เรียนมีทักษะทางวิทยาศาสตร์  มีกระบวนการคิดขั้นสูง สามารถสร้างองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

           3.   ผู้เรียนรู้คุณค่าการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

           4.   ผู้เรียนที่เรียนวิทยาศาสตร์จะมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์เหมาะสมกับสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และรู้คุณค่าของภูมิปัญญาไทย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s