โครงสร้างบุคคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

1.นางนฤมล            ศิริเจริญ     

Ms.NARUEMON  Sirichareun

หัวหน้าสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี (ก.ศ.บ.) สาขา วิทยาศาสตร์ทั่วไป   

Bachelor of Education (General Science)

สถาบัน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2. นางสาวลำไพร            ปราบพารา 

Miss LUMPHRAI   Prabpara   

รองหัวหน้าสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

คุณวุฒิ :  ปริญญาตรี (วท.บ.) สาขา ชีววิทยา 

                 Bachelor of Science (Biology)

สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3.นายนิธิวัฒน์   สิมะ    

Mr.NITIWAT  Sima

ฝ่ายกิจกรรมพิเศษกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี (……)สาขา  ฟิสิกส์  

                ปริญญาโท (ศษ.ม.) สาขา การสอนวิทยาศาสตร์

                Bachelor of Science (Physic)

                Master of Education (Teaching of Science)

สถาบัน : มหาวิทยาเกษตรศาสตร์

4. นางสุริยา  วีรบุรุษ  

Ms. SURIYA Weraburot     

ฝ่ายการเงินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

คุณวุฒิ : ปริญาตรี (คบ.)สาขา  วิทยาศาสตร์ทั่วไป

               Bachelor of Education (General Science)

สถาบัน:…………………………………………………

5. นางสาวลัดดา   สายพานทอง

Miss LADDA Saipantong   

ฝ่ายสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

คุณวุฒิ :  ปริญญาตรี  (……)สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

                 ปริญญาโท (ศษ.ม.)  สาขาการมัธยม (การสอนวิทยาศาสตร์)

                 Bachelor of Education (General Science)

                Master of Education (Secondary  School (Teaching of Science))

สถาบัน: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

6. นายสันต์ชัย   ลิมปพฤกษ์    

Mr. SANCHAI Limpapruek

ผู้ช่วยวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี (ค.บ.) สาขา วิทยาศาสตร์ทั่วไป

                Bachelor of Education (General Science)

สถาบัน : วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์

7.นายไชโย   ถนอมพุทซา  

Mr.CHAIYO Thanomputsa

ฝ่ายวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

คุณวุฒิ  : ปริญญาตรี (…….) สาขา

                ปริญญาโท (…….) สาขา

                 Bachelor of …………… (………………..)

                  Master of …………(…………………..)

สถาบัน: ……………………………………

8. นางน้ำค้าง   กิ่งก้าน

Ms. NUMKHANG   Kingkan  

ฝ่ายวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

คุณวุฒิ  : ปริญญาตรี (วท.บ) สาขา ชีววิทยา

                Bachelor of Science (Biology)

สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

9. นางสาววสุรมย์   สุดประเสริฐ  

Miss VASUROM   Sudprasert

ผู้ช่วยฝ่ายวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี (ค.บ.) สาขา วิทยาศาสตร์ทั่วไป

              ปริญญาโท (ค.ม.)  สาขา  บริหารการศึกษา

               Bachelor of Education (General Science)

              Master of Education (Administation Education)

สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

10. นางสาวปัญญารัตน์  แซ่โค้ว   

Miss PANYARAT   Saekow

ฝ่ายแผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี (……) สาขา

                ปริญญาโท  (……) สาขา  หลักสูตรและการสอน

                 Bachelor of Education (General Science)

                  Master of Education (Curriculum and  teaching)

สถาบัน : มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 11. นายณพกฤษ   เอมศิริ  

Mr. NOPPAKRIT  Emsiri

เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี (วท.บ.) สาขา ศึกษาศาสตร์-เกษตร

                ปริญญาโท  (ศศ.ม.)  สาขา  ธุรกิจการเกษตร

                 Bachelor of Science (Agricultural-Education)

                 Master of Arts (Agribusiness)

 สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12. นางสาวนวนิตย์   วิเชียรโชติ 

Miss NAWANIT Wichenchot

ฝ่ายพัสดุกลุ่มสาะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี (วท.บ) สาขา เคมี

               Bachelor of Science (Chemistry)

สถาบัน : มหาวิทยาลัยนเรศวร

13. นางสาวสมพงษ์   จันทร์มา  

Miss SOMPONG   Junma

ผู้ช่วยฝ่ายแผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี (วท.บ.)   สาขา  เคมี

                Bachelor of Science (Chemistry)

สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

14. นางสาววรวรรณ  นุ่มน้อย  

Miss WORAWAN  Numnoi

ผู้ช่วยฝ่ายพัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี  (วท.บ.)  สาขา ศึกษาศาสตร์-เกษตร

Bachelor of Science (Agricultural-Education)

สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s