รายวิชาที่เปิดสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รายวิชาที่เปิดสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3)

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

             ว21101           วิทยาศาสตร์พื้นฐาน                                   60   ชั่วโมง                     3 ชั่วโมง/สัปดาห์

             ว21102           วิทยาศาสตร์พื้นฐาน                                   60   ชั่วโมง                     3 ชั่วโมง/สัปดาห์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

             ว22101           วิทยาศาสตร์พื้นฐาน                                   60   ชั่วโมง                     3 ชั่วโมง/สัปดาห์

             ว22102           วิทยาศาสตร์พื้นฐาน                                   60   ชั่วโมง                     3 ชั่วโมง/สัปดาห์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

             ว23101           วิทยาศาสตร์พื้นฐาน                                   60   ชั่วโมง                     3 ชั่วโมง/สัปดาห์

             ว23102           วิทยาศาสตร์พื้นฐาน                                  60   ชั่วโมง                     3 ชั่วโมง/สัปดาห์

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

             ว20201           วิทยาศาสตร์กับอิเล็กทรอนิกส์                   40    ชั่วโมง                    2 ชั่วโมง/สัปดาห์

             ว20202           วิทยาศาสตร์กับพลังงาน                            40    ชั่วโมง                    2 ชั่วโมง/สัปดาห์

             ว20221           วิทยาศาสตร์อาหารและยา                         40    ชั่วโมง                    2 ชั่วโมง/สัปดาห์       

           ว20222             การตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร         40    ชั่วโมง                    2 ชั่วโมง/สัปดาห์

             ว20241           วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                           40    ชั่วโมง                    2 ชั่วโมง/สัปดาห์

             ว20261           วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ 1                      40    ชั่วโมง                    2 ชั่วโมง/สัปดาห์

             ว20262           วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ 2                      40    ชั่วโมง                    2 ชั่วโมง/สัปดาห์

             ว20281           โครงงานวิทยาศาสตร์ 1                            40    ชั่วโมง                    2 ชั่วโมง/สัปดาห์

             ว20282           โครงงานวิทยาศาสตร์ 2                            40    ชั่วโมง                    2 ชั่วโมง/สัปดาห์

             ว20283           วิทยาศาสตร์รากแก้ว 1                               40   ชั่วโมง                     2 ชั่วโมง/สัปดาห์

             ว20284           วิทยาศาสตร์รากแก้ว 2                               40   ชั่วโมง                     2 ชั่วโมง/สัปดาห์

             ว20285           วิทยาศาสตร์ฉลาดคิด                                  40   ชั่วโมง                     2 ชั่วโมง/สัปดาห์

รายวิชาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6)

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

                                      ภาคเรียนที่ 1  

             รายวิชาพื้นฐาน                                                 

             ว31101           ฟิสิกส์พื้นฐาน                                             60   ชั่วโมง                     3 ชั่วโมง/สัปดาห์

             ว31121           เคมีพื้นฐาน                                                 60   ชั่วโมง                     3 ชั่วโมง/สัปดาห์

             ว31141           ชีววิทยา                                                      60   ชั่วโมง                     3 ชั่วโมง/สัปดาห์

             รายวิชาเพิ่มเติม                                                 

             ว31281           เทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 1       40   ชั่วโมง                     2 ชั่วโมง/สัปดาห์

 

                                      ภาคเรียนที่ 2                             

             รายวิชาพื้นฐาน                                                 

             ว31161           โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ                     60   ชั่วโมง                     3 ชั่วโมง/สัปดาห์

             รายวิชาเพิ่มเติม                                                 

             ว31201           ฟิสิกส์เพิ่มเติม 1                                         80   ชั่วโมง                     4 ชั่วโมง/สัปดาห์

             ว31221           เคมีเพิ่มเติม 1                                             60   ชั่วโมง                     3 ชั่วโมง/สัปดาห์

             ว31241           ชีววิทยาเพิ่มเติม 1                                      60   ชั่วโมง                     3 ชั่วโมง/สัปดาห์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

                                      ภาคเรียนที่ 1                             

             รายวิชาพื้นฐาน                                                 

                                      –

             รายวิชาเพิ่มเติม                                                 

             ว32202           ฟิสิกส์เพิ่มเติม 2                                         80   ชั่วโมง                     4 ชั่วโมง/สัปดาห์

            ว32222           เคมีเพิ่มเติม 2                                              60   ชั่วโมง                     3 ชั่วโมง/สัปดาห์

             ว32242           ชีววิทยาเพิ่มเติม                                          60   ชั่วโมง                     3 ชั่วโมง/สัปดาห์

             ว32282           เทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  2         40   ชั่วโมง                     2 ชั่วโมง/สัปดาห์

ภาคเรียนที่ 2

             รายวิชาพื้นฐาน                                                 

                                      –

             รายวิชาเพิ่มเติม                                                 

             ว32203           ฟิสิกส์เพิ่มเติม 3                                         80   ชั่วโมง                     4 ชั่วโมง/สัปดาห์

             ว32223           เคมีเพิ่มเติม 3                                              60   ชั่วโมง                     3 ชั่วโมง/สัปดาห์

             ว32143           ชีววิทยาพื้นฐาน 3                                      60   ชั่วโมง                     3 ชั่วโมง/สัปดาห์

             ว32283           ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น                             40   ชั่วโมง                     2 ชั่วโมง/สัปดาห์

             ว32284           โครงงานวิทยาศาสตร์ 1                            40   ชั่วโมง                     2 ชั่วโมง/สัปดาห์

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

                                      ภาคเรียนที่ 1

             รายวิชาพื้นฐาน                                                 

                                      –

             รายวิชาเพิ่มเติม                                                 

             ว33204           ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4                                         80   ชั่วโมง                     4 ชั่วโมง/สัปดาห์

             ว33224           เคมีเพิ่มเติม 4                                             60   ชั่วโมง                     3 ชั่วโมง/สัปดาห์

             ว33244           ชีววิทยาเพิ่มเติม 4                                     80   ชั่วโมง                     4 ชั่วโมง/สัปดาห์

             ว33285           โครงงานวิทยาศาสตร์ 2                            40   ชั่วโมง                     2 ชั่วโมง/สัปดาห์

 

                                      ภาคเรียนที่ 2

             รายวิชาพื้นฐาน                                                 

                                      –

             รายวิชาเพิ่มเติม                                                 

             ว33205           ฟิสิกส์เพิ่มเติม 5                                         80   ชั่วโมง                     4 ชั่วโมง/สัปดาห์

             ว33225           เคมีเพิ่มเติม 5                                              60   ชั่วโมง                     3 ชั่วโมง/สัปดาห์

             ว33245           ชีววิทยาเพิ่มเติม 5                                      60   ชั่วโมง                     3 ชั่วโมง/สัปดาห์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s